" "
1 پردازش تصویر در متلب – فیلترهای ایده ال، گوسی و باترورث در حوزه فرکانس - Butterworth Low Pass (and High Pass) Filters Ideal Low Pass (and High Pass) Filters. انواع سقف کاذب و اجرای آن ها سقف کاذب ترکیبی ، سقف کاذب با قطعات پیش ساخته گچی ، سقف کاذب چوبی ، سقف کاذب آلومینیومی ، سقف کاذب آکوستیک ، سقف کاذب با رابیتس اندود.

سایر محصولات